GTM-5LFSJX9
top of page

Umuthi wokuGudluza umnakwenu

Thokoza Bakithi khona Umuthi wokubuyisa isithandwa sakho akupheli 3 days

Buyisa isithandwsakho ngesthombe maqede umkhiye athande abheke wena wedwa siyovela KiniGudluze Umnakwenu akumise kabi

Flasha amatombazane afeba nendoda yakho

Bopha indoda ingaqonywa ngaphandle ikuthande ikuhloniphe izwewena

Gudluza umnakwenu okumisekabi endodeni ebese uyayibopha ngezishingishangi zomoya ingabe isahamba ikuthande ikuhloniphe izwewena ingaqonywa ngaphandle

1. Kungabe isthandwa sakho sikushiyile?

2.Udinga isikhafulo esinamandla ukuze abambelele kuwe akuthande ngokweqiniso??? woza ngikusize

4.Ngabe Ufuna isthandwa sakho sibheke wena wedwa?

5..Ufuna isthandwa sakho sithembeke, sikuthande sengathi uwena wedwa umuntu emhlabeni? sihlezi sicabanga wena njalo

Noma ngabe ufuna ukwenza umuntu wakho athande wena wedwa angabone munye muntu ngaphandle kwakho.

Makhosi Zondi 073 182 6876

10 views0 comments
bottom of page