GTM-5LFSJX9
top of page

umuthi wokubamba indoda ibe ngeyakho wedwa

umuthi wokubamba indoda ibe ngeyakho wedwa Khiya inhliziyo yakhe ukuthi ahlaleachabange wena njalo yekisa indoda ukufeba Flasha amatombazane asuke eduze wend

oda yakho khiya indoda yakho dlisa indoda umuthi ibheke wena wedwa khuluma ukuthi Ngicela indoda yami ibuye ingithande njengasekuqaleni Ngicela umntu wam ahlale endifownela anditshade ngfuna kubuye ubaba wengane Yami ahlukane nazo zonke izntombi anazo namasim card amaningi engingawazi angfonele sixoxe nakuwhatspp ngicela indoda yam ibuye back ivele yabuyela kulomuntu ebethandana naye ekuqaleni and lentombazana ingifakele isichitho ngicela nenhlanhla yemali ngicela umyeni wam Ave yonke into ethethwa ndim angeva umntu wesibin ndicela yonke into ayicingayo andixelele Ngifunezwe ngami angiphe imali enzeyonkinto engiyishoyo mekabona amantombazane ethuyashela acabange mina ngasosonke iskhathi noma engicabanga ngifuna ashaywe uvalo Khiya indoda efebayo ibe ngeyakho kuphela, buyisa indoda ekushiyile nje with out any reason Buyisa indoda efebayo khiya indoda ibe ngeyakho kuphela yekisa indoda ukufeba , umuthi wokudlisa indoda, umthi wokucupha umfazi Makhosi +27731826876 what's-app


Gudluza umnakwenu okumisekabi endodeni yakho ebese uyayibopha ngezishingishangi zomoya ingabe isahamba ikuthande athande abheke wena wedwa ngeke apubukele emaceleni nakancane


Ngabe bekufaka isichitho nje bakubulalela isikusasa, abafuni ube notho, bafuna uzondwe abantu, uzowuthola kanjani umsebenzi ungathandeki? uzoshada kanjani ungathandeki namadoda engakufuni? izinto zakho zizohlale zimnyama zingacaci abantu baphumelele phambi kwakho woza usizakhale

Ngena ku WhatsApp 073 182 6876

umuthi wesizulu wokwelapha isichitho isinyama ,isinyama ,ukubuyisa isithandwa sakho ,ukuqinisa umuzi

Top rated #Sangoma Traditional Healer or a Herbalist near you Makhosi a powerful Herbalist and Traditional Healer with various Herbal species to help you out in hard life situations specialised in Bringing Lost lovers Back i got strong isikhafulo that will make your lover gain back all your love attraction and affection to get back to you with in a given time frame Stop divorce and Cheatings in a relationship . Gudluza umnakwenu akumise kabi endodeni yakho imithi yokhipha isichitho isikhona mangabe bakufake isichitho bafuna kuchitheke konke okwakho woza ngikukhiphele sona Umuthi wecala

umuthi wecala liphele Nya

Nawu umuthi wecala silishaya liphele Nya +27731826876 Makhosi Calakalithethwa Inyama yenkukhu ephilayo noma iyiphi Pheka inyama ngalomuthi ungiynongi faka Swati kuphela uqede uyidle wedwa enye iyiphe izinja ukhulume uthi lecala aliphele lidliwe izinja Phunyuka bemphethe,Mayisaka obomvu,Mabopha,Malala,Khathazo,Kungwini,Mathithibala Futha gez phalaza Phalazela emlilweni omunye uwufake ezicathulweni Uma usuya khona enkantolo noma icala lasemsebenzini Call +27731826876 Makhosi

( ISINYAMA ) Yini isinyama? isinyama is a misfortune or bad luck in form of an evil dark spirit or cloud that follows you in your life causing suffering on you that whatever you do does not succeed. isinyama ifu elimnyama elizungeza umuntu, singachaza futhi sithi umoya omubi,umnyama uthunyelwe kuwe kusuka kubantu abanhliziyo ezimbi

  1. Umuthi wokuLahla isinyama namabadi

  2. Umuthi wokuLahla isinyama nesichitho

  3. Geza isinyama

  4. usilahla kanjani isinyama

  5. signs and symptoms that you having isinyama

  6. umuthi wokuvika isinyama

  7. What causes isinyama

  8. intelezi yokugeza isinyama

  9. umsuzwane umuthiamakhambi okugeza isinyama

  10. How to get rid of isinyama (Get rid of Bad Luck)

(ISICHITHO) Siyini isichitho ?. isichitho is an evil curse or for of witchcraft used by wicked people to make the victim less attractive to their lovers or to other people just in general. Isichitho destroys everything that you are trying to build or come up with , so any person that does not wish you well in your life can put or do isichitho on you to destroy what you are trying to build, whether its a relationship,career ,business even education . Isichitho Siyachitha whatever ozama ukuyenza Most common types of isichitho isichitho sezintwala isichitho samasimba isichitho dreams isichitho sezinduna isichitho sotwayi isichitho setoilet isichitho sothuvi isichitho sempethu izintwala isichitho isichitho rash isichitho solwembu isichitho sesongololo isichitho segaziFrequently asked questions about isichitho What is isichitho?.ukugeza isichitho how to remove isichitho how to cure isichitho usikhipha kanjani isichitho How to cast isichitho how to heal isichitho ukulapha isichithoukufaka umuntu isichithousivika kanjani isichithousisusa kanjani isichithoHow to cleanse isichithosikhishwa kanjani isichitho Umuthi wokuQeda amaphupho isichitho Qinisa uthando nomuzi wakho Umuthi wokuthola umsebenzi ukhona Umuthi wenhlanhla Umuthi wokukivika isichitho isibambelelo naso sikhona uvelabahleke ubheka mina ngedwa woza woza wamacustomer angene athenge kakhulu (ISIWASHO) isiwasho sokhipha isichitho isiwasho sokubahlukanisa isiwasho senhlanhla isiwasho semali isiwasho uses and benefits Ngabe unenkinga yezothando usukhathazeka zikhona iziwasho zabantu abasha 1.idliso langa phansi.. 2 . idliso langa phakathi. 3.isikhafulo sothando 4. bheka mina ngedwa nazo ziyatholakala.. 5 . unonhlanhla isiwasho sothando naso sikhona.endoda yakho yakufebela woza uqinise uthando wozani kukhona iwoza woza,sikhipha isichitho,ipincode yabantu abasha,ibhodwe labafazi.lidliso locansi,ukukhiya inhliziyo ezwe wena wedwa .uyatholakala nobheka mina ngedwa neziwasho zikhona ezokukhipha isinyama,esokuthandeka,esenhlanhla kanjalo nesomsebenzi,ngabe nixabana njalo sikhona nesokuqinisa uthando,umamezala wakho akakufuni woza uzothola usizo,indoda iyafeba woza Whatsapp +27731826876 Makhosi

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page