GTM-5LFSJX9
top of page

isilwane

Yini isilwane?

xosha isilwane

Lahla isilwane WhatsApp +27731826876

Isilwane umoya omubi owenza uku

ncola. Isilwane yinto ethunyelwa kumuntu ukuze yenze izinto ezingasile, ukuthunyelwa kwesilwane kubuye kubizwe ngoku ukubelethiswa isilwane noma ukutetiswa isilwane. Uma umuntu ethunyelwe ngesilwane saphumelela ukumbulala kuyaye kuthiwe ushaywe isilwane, isilwane esijwayelekile esishaya abantu yinyoni, kulapho umuntu ethunyelwe khona ngenyoni. Ziningi ke izinhlobo zezilwane nemisebenzi yazo yahlukene ezithunyulwa ngabathakathi okubalwa khona WhatsApp +27731826876


Utikoloshe

Izikhova

Izimfene

Imikhovu

Imincwi

Uthekwane

WhatsApp +27731826876

134 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page