GTM-5LFSJX9
top of page

isibambelelo sothando

isibambelelo sothando. . .

isibambelelo sothando, ilowo muntu owenzelwe kakhulukazi abantu "abashadileyo" osuke esebona ukuthi umushado wakhe usuyachitheka. Kuhle ukwenzela abashadikazi ngokuba vese basuke sebezinikelele kubantu labo abashade kubona. Nokuba usenzele intsha ezojika ishiye umuntu after isimubhilile. Woza uthole usizo ubhethele umushado wakh

o +27731826876 MakhosiIsibambelelo sothando sangezansi, loluhlobo lwesibambelelo ngike ngiluthande ngoba usuke ungaloyi muntu kodwa uzisiza wena uqobo, ukuthi lo ohlangana naye ngokocansi akuzwe ushisa futhi ulangazeleleka engafisi omunye umuntu. Loluhlobo luhle futhi lingasetshenziwa yinoma imuphi umuntu owesilisa ugcobisa emzini wakhe, aqale ngokugcaba. Owesifazane naye egcabe, bese lokhu eshutheka.


Khona isibambelelo sangaphezulu lapho khona osuke udlisa umuntu wakho ngaphezulu. Uma ngithi ngaphezulu usuke umufakela entweni noma ekudleni kwakhe. Loluhlobo lwesibambelelo ave lubucayi kakhulu ngokuba abantu abanayo lento yokuthi "know when to stop" uma eseqalile kanti lokhu kwenza umuntu omudlisayo atebezele kakhulu ngenkathi ulokhu umudlisa isinsuku zilandelana. Kanti futhi kumenza abe nesigcwagcwa ebantwini. Omunye kuyenzeka singahambelani naye, agule or afe. Isibambelelo sothando sangaphezulu kungakho ngithena silungele abantu abaganene ngokuba vese basuke sebazi ukuthi bafunani kodwa nakubo fanele bazi ukuthi fanele bame. Bengenzi mihla yonke.

+27731826876 Makhosi

Faka ebhodleni konke lokhu ukukhulumise uthi

"Wena sibanibani wakwasibanibani, ngithi namuhla ngiyakubethela kulelikhaya kwasibanibani, ubethelwa usibanibani wakwasibanibani. Ngakho ke uyophelela layikhaya. Uyongishada/ngigana."


Bese uyombela eduze nesihlahla noma phambi komunyango. Bese uthi "nakhu ke la engikubethelela khona, uyophuma mhla kuthanda mina". Usuqedile ke.

Khona ezinye ke izibambelelo, okuthiwa ingidi lapho khona ohlanganisa khona izinsila senu bese uyayikhiya ingidi uyijwibe kude bese ukhiye nawo uwujwibe kathi.


Kube khona izinhliziyo zamajuba lapho khona kuhlanganiswa izinhliziyo zamajuba bese nakhona kuyavalwa ngegindi. Kugqitshwe lapho. Isikhiye usilahle le nkathi.


Thokoza_dlozi +27731826876 Makhosi
779 views0 comments

Comments


bottom of page