GTM-5LFSJX9
top of page

Geza isilwane bese nawe uthandeke kubantu

Isilwane ngumoya omubi owenza ukuncola. Isilwane yinto ethunyelwa kumuntu ukuze yenze izinto ezingasile, Uma umuntu ethunyelwe ngesilwane saphumelela ukumbulala kuyaye kuthiwe ushaywe isilwane, isilwane esijwayelekile esishaya abantu yinyoni, kulapho umuntu ethunyelwe khona ngenyoni. or ngomoya

`` Spiritual Husband and spiritual wife `` Are evil demons or spirts strong evil forces that are sent to you to mess your life ,they posses on you and take control over your life these demonic spirits (jins) are sent by witches or evil hearted people when they do not want to see you progressing in life ,in your marriage ,at your work or in your social well beings

Once ``isilwane`` is sent to you it takes control of your love life most it starts sleeping with you and makes you loose love attractions and affections of your lover ,it takes away the happiness between both partners , Ziningi ke izinhlobo zezilwane nemisebenzi yazo ihlukene ezithunyulwa ngabathakathi

  1. Utikoloshe

  2. Izikhova

  3. Izimfene

  4. Imikhovu

  5. Imincwi

  6. Uthekwane

Ukubelethiswa isilwane kuzokwenza impilo yakho ibe nzima ngempela, abanye bayahlanya emva kokubelethishwa isilwane. SIGNS AND SYMPTOMS OF ISILWANE

  • isilwane signs and symptoms are ;-

  • Isilwane siyakwenza ungathandeki kubantu ube nesidinga nesicefe

  • isilwane siyalala nawe ebusuku

  • isilwane Siyakukinya ebusuku

sikucindezele impilo yakho yonke ibe nzima, ukhumbule uma ungalalanga kahle ebusuku uba nezinkinga eziningi, ezifana ukuzela okungakwenza ube sezingozini zemoto, isikhumba asibi sihle, uhlale ukhathele umuzimba uhlezi uchabange kakhulu ukhulume wedwa uzwa khona abantu abakubizayo obaphendule yet abangekho uzwa ezinto zikutshela hamba wenza ukuthi nokuthi okusile umuhlangano. isilwane senza nto zakho zingalungi, uyaphazamiseka impilo yakho , ungakwazi ukuhlala othandweni, ube nabantu abakuzondayo, isilwane siyichitho ngokwaso awuthandi uma unaso.Esinye isilwane kowesifazane silala naye, loluhlobo lwesilwane esilala nomuntu wesifazane, simenza abemanzi kakhulu bese eba nesichitho kwibabazi azithuke uxabana njalo nendoda kungonakele lutho Ungahlale uhlupheke nesilwane khona umuthi wesintu lana ekhaya azokusiza sikhiswe lesilwane esikuhluphayo Makhosi +27731826876 azokugeza alahle lesilwane esikulandela emushadweni ,khona amanzi wolwandle nawothingo ngizokugeza ngawo ngisuse ngsilahle lesilwane siphele Khona intelezi yesilwane ezokusiza okukhipha lesilwane esingalapheki Wozani nithole usizo +27731-826-876 MAKHOSI


20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page